© Rootsville.eu

Boogie Beasts (B)
Frührocken - Belgische première Patrick Louis
CC Jünglingshaus Eupen (27-01-2020)

reporter: Freddie - photo credits: Rootsville
(NL-F-D)

info organisatie: CC Jünglingshaus Eupen
info band: Boogie Beasts

© Rootsville 2020


Zo goed als dag op dag "1" jaar geleden dat we ons de eerste keer wisten te verplaatsen richting "Frührocken" bij Frau Karin. Zondag 27 januari is er terug "Frührocken" in het "Jünglingshaus" te Eupen met op de affiche het eerste Belgische concert met de nieuwe bezetting van de "Boogie Beasts". Meteen dan twee vliegen in één klap en zo reden we op deze zondagmorgen richting Oostkantons.

Het was nieuws dat insloeg als een bom met op de schaal van Richter een dikke "7" toen we vernamen dat Mathias Dalle aka "The Goon Mat" liet weten dat hij ophield met "live" concerten te geven bij de immens populaire "Boogie Beasts". Mathias wilde het wat rustiger aan gaan doen om zo meer quality time te gaan besteden aan zijn familie. Iets waar we met z'n allen, inclusief de andere bandleden, respect en begrip moeten voor opbrengen. Allemaal goed en wel maar zo moesten Jan, Fabian en Gert op zoek naar een andere gitarist. Het werd een zoektocht met verschillende try-outs. Een gegeven dat niet te verwaarlozen was dat ook, als het even kon, het evenwicht tussen Walen en Vlamingen zou moeten bewaard blijven en zo viel uiteindelijk de beslissing op Patrick Louis. Boogieeeee!

Het was "Frau Karin" die het alweer volle "Jünglingshaus" wist welkom te heten. Als artistiek direktrice van het "Kulturelles Komitee der Stadt Eupen" zetelde ze vorig jaar ook als dusdanig in de jury voor de finale van de "Belgian Blues Challenge" die werd gehouden bij de vrienden van "Hookrock". Om de spanning niet ten top te drijven bleef het bij een korte maar zeer enthousiaste speech om deze "Boogie Beasts" aan te kondigen. Nu in de nieuwe bezetting, bij de aanvang van deze "Frührocken" 4 jaar geleden nog in de oude bezetting. Ladies and Gents we give you the "Boogie Beasts".

Het was uiteraard een klein beetje met een bang hart afwachten hoe Patrick Louis zich als Boogie Beast zou gaan manifesteren. Vreemd aanvoelen dat zal het wel niet want bij de "Voodoo Twinz" wordt hij zo goed als altijd ingeschakeld. Voor Patrick's vuurdoop waren ze over de grenzen heen getrokken en zo was het laatste greintje stress dan ook verdwenen. Hoe het zou worden? Het antwoord was vrij simpel want met "Shak'em" en "Do Your Thing" was het er gewoon boenk op. Alsof Patrick altijd al van deze formatie lid was geweest. Geen inspelen meer gewoon alles geven en dat zijn we van deze "Boogie Beasts" ook gewoon.

Hun stomende boogie en doordringende rifjes maken dat het "Jünglingshaus" hier zo goed als uit zijn voegen barst. Op nummers als "Soul Keeps Cryin'" en de traditional "Someday Baby" gaan ze hier, jong en oud, gewoon uit de bol wat na iedere song telkens weer resulteert in een daverend applaus. Rijst er dan meteen de vraag of ze niet van Eupen zijn. De harp grooves van "Lord Benardo" gieren gewoon door je lijf en de gitaar duels tussen Jan en Patrick zijn onwenzelijk straf.

Bij het aanzetten van de eerste tonen van "Helter Skelter" van de "Fab Four" kan het niet anders of de beleving hier moet tot diep in het centrum van Eupen voelbaar zijn geweest en dan moest "Boogie Chillin" nog komen. Niet te geloven dat dit nog maar het tweede concert was in deze nieuwe samenstelling, een formatie die zo gewoon aan een nieuw leven kan beginnen. Tijd dan ook om met nummers als "Calling My Name" en "The Game" naar de apotheose op deze zondagmiddag toe te werken en ja zelfs de "Disco Blues" bleef staande.

Was het nu oud of nieuw? Misschien een beetje van beiden maar het was alleszins top of om met een citaat uit de "Dictionary of Boss Talkin'" te besluiten, this was as cool as Elvis and ice tea! Hey Schuurmans daar in Werchter, wakker worden!!!

De volgende "Frührocken" vindt plaats op zondag 22 maart met niemand minder dan de Parijzenaar "Manu Lanvin & The Devil Blues", en niet vergeten het is om 11 uur in de voormiddag :-(

report Français

Aussi bien qu'au jour "1" il y a un an, lorsque nous avons réussi pour la première fois à nous diriger vers le "Frührocken" de Frau Karin. Dimanche 27 janvier, "Frührocken" est de retour au "Jünglingshaus" à Eupen avec sur l'affiche le premier concert belge avec le nouveau line-up des "Boogie Beasts". Immédiatement, nous avons fait d'une pierre deux coups et nous avons donc pris la route ce dimanche matin vers les Cantons de l'Est.

C'est une nouvelle qui a frappé comme une bombe avec un "7" épais sur l'échelle de Richter lorsque nous avons entendu que Mathias Dalle alias "The Goon Mat" nous a fait savoir qu'il avait cessé de donner des concerts "live" avec les immensément populaires "Boogie Beasts". Mathias voulait y aller un peu plus doucement afin de passer plus de temps de qualité avec sa famille. C'est quelque chose que nous devons tous, y compris les autres membres de la bande, respecter et comprendre. C'est bien beau, mais c'est ainsi que Jan, Fabian et Gert ont dû chercher un autre guitariste. C'est devenu une recherche avec plusieurs essais. Un fait qui ne pouvait être négligé était que l'équilibre entre les Wallons et les Flamands devait être maintenu si possible et c'est ainsi que Patrick Louis a finalement pris sa décision. Boogieeeee !

C'est "Frau Karin" qui a réussi à accueillir le "Jünglingshaus" déjà bien rempli. En tant que directrice artistique du "Kulturelles Komitee der Stadt Eupen", elle a également été membre du jury de la finale du "Belgian Blues Challenge" qui s'est tenue l'année dernière avec les amis de "Hookrock". Afin de ne pas faire monter la tension au sommet, il est resté un discours court mais très enthousiaste pour annoncer ce "Boogie Beasts". Maintenant dans le nouveau line-up, au début de ce "Frührocken" il y a 4 ans toujours dans l'ancien line-up. Mesdames et Messieurs, nous vous présentons les "Boogie Beasts"

Bien sûr, c'était un peu avec le cœur effrayé que l'on attendait de voir comment Patrick Louis se manifesterait en tant que Boogie Beast. Cela doit être étrange car au "Voodoo Twinz", on fait presque toujours appel à lui. Avant le baptême du feu de Patrick, ils avaient franchi les frontières et le dernier stress avait disparu. Comment cela allait-il se passer ? La réponse était assez simple, car avec "Shak'em" et "Do Your Thing", la situation s'est même améliorée. Comme si Patrick avait toujours fait partie de cette formation. On ne joue plus, on donne tout et c'est ce à quoi nous sommes habitués avec ces "Boogie Beasts" comme dès le début de leur existence.

Leur boogie fumant et leurs récifs perçants font que la "Jünglingshaus", ici, a failli éclater. Sur des chansons comme "Soul Keeps Cryin'" et le traditionnel "Someday Baby", ils deviennent fous ici, jeunes et vieux, ce qui entraîne un tonnerre d'applaudissements après chaque chanson. La question se pose immédiatement de savoir s'ils ne sont pas originaires d'Eupen. Les grooves de harpe des vautours de "Lord Benardo" à travers votre corps et les duels de guitare entre Jan et Patrick sont désormais une punition irréelle mais si agréable.

Au début des premières notes de "Helter Skelter" des "Fab Four", il ne pouvait en être autrement, car l'expérience a dû être ressentie ici au centre d'Eupen et le "Boogie Chillin" devait encore venir. Je n'arrive pas à croire que ce n'était que le deuxième concert de cette nouvelle formation, une formation qui peut donc tout simplement commencer une nouvelle vie. Il est temps de travailler à l'apothéose en ce dimanche après-midi avec des chansons comme "Calling My Name" et "The Game" et même le "Disco Blues" est resté.

Était-elle ancienne ou nouvelle ? Peut-être un peu des deux, mais c'était soit génial, soit pour conclure avec une citation du "Dictionary of Boss Talkin'", this was as cool as Elvis and ice tea! ! Hé, Schuurmans de Werchter, réveillez-vous !

Le prochain "Frührocken" aura lieu le dimanche 22 mars avec personne d'autre que "Manu Lanvin & The Devil Blues", et n'oubliez pas qu'il sera à 11 heures du matin :-(.

report Deutsch

So gut wie am Tag "1" vor Jahren, als es uns bei Frau Karin zum ersten mal gelang, uns in richtung "Frührocken" zu bewegen. Am Sonntag, 27. Januar ist "Frührocken" wieder im Jünglingshaus in Eupen mit dem ersten belgischen Konzert in der neuen besetzung der "Boogie Beasts" auf dem Plakat zu sehen. Sofort zwei Fliegen mit einer Klappe und so fuhren wir an diesem Sonntagmorgen in die Ostkantone.

Es waren nachrichten, die wie eine bombe mit einer dicken "7" auf der richterskala einschlugen, als wir hörten, dass Mathias Dalle alias "The Goon Mat" uns wissen ließ, dass er keine "Live"-konzerte mehr bei den immens populären "Boogie Beasts" gab. Mathias wollte es etwas langsamer angehen, um mehr zeit mit seiner Familie zu verbringen. Etwas, das wir alle, auch die anderen Bandmitglieder, respektieren und verstehen müssen. Alles schön und gut, aber so mussten Jan, Fabian und Gert sich nach einem anderen Gitarristen umsehen. Es wurde zu einer Suche mit mehreren probeläufen. eine tatsache, die nicht vernachlässigt werden durfte, war, dass das gleichgewicht zwischen Wallonen und Flamen möglichst erhalten werden musste, und so traf Patrick Louis schließlich seine entscheidung. Boogieeeeeee!

Frau Karin" war es, die das bereits volle Jünglingshaus" begrüßen konnte. Als künstlerische Leiterin des "Kulturellen Komitee der Stadt Eupen" war sie auch Mitglied der Jury für das Finale der "Belgian Blues Challenge", das im vergangenen jahr mit den freunden des "Hookrock" stattfand. Um die spannung nicht nach oben zu treiben, blieb es eine kurze, aber sehr enthusiastische rede, diesen "Boogie Beasts" anzukündigen. Jetzt in der neuen besetzung, zu beginn dieses "Frührocken" vor 4 jahren noch in der alten besetzung. Meine Damen und Herren, wir geben ihnen die "Boogie Beasts".

Natürlich wartete man ein wenig mit erschrockenem Herzen darauf, zu sehen, wie sich Patrick Louis als Boogie Beast manifestieren würde. Es muss sich seltsam anfühlen, denn bei den "Voodoo Twinz" wird er fast immer hinzugezogen. Vor Patricks Feuertaufe hatten sie grenzen überschritten, und so war der letzte Rest an Stress verschwunden. Wie es sein sollte? Die antwort war ziemlich einfach, denn mit "Shak'em" und "Do Your Thing" hat sich die Sache einfach zum besseren gewendet. Als ob Patrick schon immer ein mitglied dieser formation gewesen wäre. Nicht mehr spielen, einfach alles geben, und das sind wir auch von diesen "Boogie Beasts" gewohnt.

Ihr dampfender Boogie und die stechenden riffe lassen das "Jünglingshaus" hier fast aus allen Nähten platzen. Bei liedern wie "Soul Keeps Cryin'" und dem traditionellen "Someday Baby" spielen sie hier einfach verrückt, jung und alt, was zu einem tosenden applaus nach jedem lied führt. sofort stellt sich die frage, ob sie nicht aus Eupen stammen. Die Harfengrooves der "Lord Benardo"-Geier durch den Körper und die Gitarrenduelle zwischen Jan und Patrick sind inzwischen eine unwirkliche Strafe.

Zu beginn der ersten töne von "Helter Skelter" der "Fab Four" kann es nicht anders gewesen sein, dass das erlebnis hier tief in die mitte von Eupen hineingewirkt haben muss und dann noch "Boogie Chillin" kommen musste. Ich kann nicht glauben, dass dies erst das zweite konzert in dieser neuen besetzung war, eine Formation, die gerade ein neues Leben beginnen kann. Es war Zeit, an diesem Sonntagnachmittag mit Liedern wie "Calling My Name" und "The Game" und sogar dem "Disco Blues" auf die apotheose hinzuarbeiten.

War es alt oder neu? Vielleicht ein bisschen von beidem, aber es war entweder großartig oder, um mit einem Zitat aus dem "Dictionary of Boss Talkin'" zu schließen, das war so cool wie Elvis und eistee! He, Schuurmans da drüben in Werchter, wach auf!

Der nächste "Frührocken" findet am sonntag, den 22. März, statt, mit niemand anderem als "Manu Lanvin & The Devil Blues", und vergessen Sie nicht, dass es schon um 11 Uhr morgens ist :-(.