© Rootsville.eu

The Blue Wine & Boogie (B)
Blues
Deux Ours - Modave
(28-02-2020)
reporter: Freddie & photo credits: Rootsville


info club: Deux Ours
info band: The Blue Wine & Boogie

© Rootsville 2020


Je hebt heden ten dage waakhonden van allerlei aard. Zo is er "Creg", de waakhond die normaal onze energieprijzen onder controle zou moeten kunnen houden. Je hebt uiteraard ook nog de "Vreg" die in dat zelfde straatje ziek is. In de blues hebben wij "de Vic" en die is dan weer de waakhond wanneer het nieuwe clubs betreft aangaande onze favoriete muziek. Na het wegvallen van "Café Brun" in het kleine plaatsje "Le Roux" had Wallonië duidelijk nood aan een nieuwe ontmoetingsplaats voor blues en allerlei andere muziekstrekkingen en zie daar is dan "Deux Ours".

Alsof hij op vinkenslag lag ontdekte "de Vic" onmiddellijk deze club toen ze op Facebook verscheen. Helaas konden we niet stante pede richting Wallonië vertrekken maar voor het tweede concert in deze "Deux Ours" tekenden we dan weer present. Een nieuwe club en een blues band met voor ons een onbeschreven blad, twee vliegen in één klap.

"Deux Ours" ligt in Vierset-Barse (Modave) en dat ligt dan weer een kleine 15 km achter Hoei. Nee we zijn niet zot geworden want de "Missy Sippy" en "The Crossover" te Gent ligt nog een eindje verder voor ons en dan spreken we nog niet over de "Banana Peel" in Ruislelede. Zelfs die andere "Spirit" is verder van ons bed dan deze "Deux Ours", dus zo vreemd is het niet om naar Wallonië te trekken waar er toch ook al heel wat blues vrienden de oversteek maken richting Vlaanderen.

De club wordt uitgebaat door "Fred Maque" en die organiseert toch ook al weer een 6-tal jaar concerten allerlei onder de naam van "Deux Ours". Een zeer gezellig zaaltje dat gewoonweg blues ademt. Mooie houten inrichting met prachtige oude foto's uit het verleden aan de muren. Een houten podium en dit is dan weer steevast goed voor de klank. Kortom deze "Deux Ours" heeft alles om het te maken en de omwonende mogen er trots op zijn dat er hier een nieuw cultuurhuis is verrezen. Op 20 maart staat hier ook nog de bluesrock van "Fred & The Healers" op het programma en op 3 april komt de psychedelische rock van "Alain Pire Experience" even langs.

We vertrouwden ons deze eerste keer volledig op onze madam van het "Global Positioning System" en kwamen alzo het hinterland tussen Hoei en Modave te ontdekken. Alleen die van de streek vlogen ons voorbij maar uiteindelijk kwamen we dan aan op "Place George Hubin" en zie daar was dan ook die nieuwe tent van vertier. Onmiddellijk maakten we kennis met de gitarist van "The Blue Wine & Boogie", een gezellige grijsaard ie luistert naar de naam van Didier Devos, of hij familie was van de sauzen dynastie "Devos-Lemmens" hebben we toen nog niet durven te vragen. Alweer een "Wallon Sympa" en dus voelen we ons al meteen thuis.

Tijd om eraan te beginnen dan. Deze "The Blue Wine & Boogie" bestaat uit een 5-koppige band met naast gitarist Didier aka "Stoned Dog" ook nog frontman Augusto (vocals, harp), Bill aan de "batterie", Carmelo aan de black & white keys en last but not least Pietro aan de bass, en niet zo maar eentje, nee een 5-string Fender bass. Hun repertoire bestaat uit blues van de Red Devils, Muddy Waters, Little Walter en ook onder meer uit het repertoire van Kim Wilson en zijn Fabulous Thunderbirds. Hun roots liggen in het epicentrum van La Louvière.


Het duurde niet lang of we kwamen bekende blues liefhebbers te ontmoeten maar de buitensporige drank orgieën zal voor een latere datum zijn, eerst de blues in "Deux Ours". "Lester Butler" kwam eerst aan de beurt met "Automatic". Meteen ook een goedkeurig applaus van de aanwezigen. Dat de harmonica blues doorheen de sete zou lopen als een rode draad, daar waren we dan ook al van overtuigd. Een beetje een uitzondering kwam er van "ZZ Top" hun "Jesus Left Chicago". Wij hadden de "Deux Ours" nog niet verlaten en snoven nog steeds de sfeer op van deze nieuwe club en een "Bavik" pils?

Niet alles was meteen "rozengeur en maneschijn" want zo vond ik persoonlijk het teveel gebruik van de "Wah Wah" bij "Somebody's Got To Go" niet een geniale ingeving. Het hoorde dan wel weer bij het nogal scherpe gitaarspel van Didier. Augusto's harp beleving was optimaal, de stemvastheid ook die is nog voor verbetering vatbaar. Indrukwekkend was ook de beheersing van Pietro aan de 5-string bass die samen met een shuffelende Bill een solide ritme sectie vormt. De keur in hun blues kwam zeker ook van de keyboards van Carmelo.

Zo was de boogie woogie als intro op de al meer dan 1001 keer gehoorde "My Babe" van Little Walter best wel een verademing. Met "Who's Loving You Tonight" was het ijd voor de koffie en ondanks het verbod ook tijd om de beren, te voederen ;-)

Ook deel 2 vond plaats onder hetzelfde gesternte van "Harmonica Blues" met nummers van iconische namen als Muddy Waters maar wij besloten zo om terug de nacht in te trekken met als eindpunt het nu nog donkere "Gevarenwinkel". Het werd alvast een blije ontmoeting met deze "Deux Ours" en zullen hier nog wel eens in de straten van "Vierset-Barse" komen te verdwalen voor een volgende blues d'up! CU.

Vous avez aujourd'hui des chiens de garde de toutes sortes. Il y a "Creg", le chien de garde qui devrait normalement pouvoir contrôler nos prix de l'énergie. Bien sûr, vous avez également le "Vreg" qui est aussi malade que l’autre. Dans le blues, nous avons "le Vic" et il est le chien de garde quand il s'agit de nouveaux clubs concernant notre musique préférée. Après la disparition du "Café Brun" dans la petite ville "Le Roux", la Wallonie avait clairement besoin d'un nouveau lieu de rencontre pour le blues et toutes sortes d'autres musiques et voilà "Deux Ours".

Comme s'il s'était trompé, "le Vic" a tout de suite découvert ce club lorsqu'il est apparu sur Facebook. Malheureusement, nous n'avons pas pu partir pour la Wallonie tout de suite, mais pour le deuxième concert de ce "Deux Ours", nous avons signé présent. Un nouveau club et un groupe de blues qui pour nous, était comme un page blanche, nous avons découvert les deux.

"Deux Ours" est situé à Vierset-Barse (Modave) et à environ 15 km derrière Huy. Non nous ne sommes pas fous car le "Missy Sippy" et "The Crossover" à Gand sont un peu plus loin et nous ne parlons pas du "Banana Peel" à Ruislelede. Même cet autre "Spirit" est plus éloigné de notre lit que ce "Deux Ours", il n'est donc pas si étrange d'aller en Wallonie, où pas mal d'amis blues traversent déjà la Flandre.

Le club est dirigé par "Fred Maque" et il organise depuis 6 ans des concerts sous le nom de "Deux Ours". Une pièce très confortable qui respire simplement le blues. Bel intérieur en bois avec de belles photos anciennes sur les murs. Une scène en bois et c'est toujours bon pour le son. Bref, ce "Deux Ours" a tout pour y arriver et la population locale peut être fière qu'une nouvelle maison de la culture soit née ici. Le 20 mars, le blues rock de "Fred & The Healers" est également au programme et le 3 avril le rock psychédélique "Alain Pire Experience" passe sur scène.

Cette première fois, nous nous sommes entièrement appuyés sur notre Madame du "Global Positioning System" et avons découvert l'arrière-pays entre Huy et Modave. Seuls ceux de la région sont passés devant nous, mais finalement nous sommes arrivés à la "Place George Hubin" et il y avait la nouvelle tente de divertissement. Immédiatement, nous avons rencontré le guitariste de "The Blue Wine & Boogie", un vieil homme agréable qui au nom de Didier Devos, si il était de la famille de la dynastie des sauces "Devos-Lemmens" nous n'avons pas osé demander. Un autre "Wallon Sympa" et donc on se sent immédiatement chez soi.

Il est temps de commencer alors. Ce "The Blue Wine & Boogie" se compose d'un groupe de 5 musiciens avec le guitariste Didier alias "Stoned Dog" ainsi que le chanteur Augusto (chant, harpe), Bill à la "batterie", Carmelo sur les touches noires et blanches et enfin mais pas des moindres Pietro à la basse, et pas simplement une basse , mais une basse Fender à 5 cordes. Leur répertoire est composé du blues des Red Devils, Muddy Waters, Little Walter ainsi que du répertoire de Kim Wilson et de ses Fabulous Thunderbirds. Leurs racines se trouvent à l'épicentre de La Louvière.

Il ne nous a pas fallu longtemps pour rencontrer des amateurs de blues célèbres, mais les orgies excessives de boissons seront pour une date ultérieure, d'abord les blues de "Deux Ours". "Lester Butler"est d'abord proposé avec "Automatic". Applaudie immédiatement par les personnes présentes. Nous étions convaincus que l'harmonica blues passerait par le sete comme fil conducteur. Une petite exception est venue de "ZZ Top" avec "Jesus Left Chicago". Nous n'avions pas encore quitté les "Deux Ours" et respirions encore l'atmosphère de ce nouveau club et d'une bière "Bavik"?

Tout n'a pas été immédiatement "parfum de rose et clair de lune" car j'ai personnellement trouvé que l'utilisation excessive du "Wah Wah" avec "Somebody's Got To Go" n'était pas d’une inspiration géniale. Cela faisait partie du jeu de guitare plutôt pointu de Didier. L'expérience de l’harmonica d’ d'Augusto était optimale, la stabilité de la voix pourrait également être améliorée. La maîtrise de Pietro de la basse à 5 cordes, qui forme une section rythmique solide avec Bill, était également impressionnante. Le choix de leur blues est certainement venu des claviers de Carmelo.

Le boogie woogie en tant qu'introduction à "My Babe" de Little Walter, entendu plus de 1001 fois, a été un vrai soulagement. Avec "Who's Loving You Tonight", il était temps pour le café et malgré l'interdiction aussi le temps de nourrir les ours ;-)

La deuxième partie a également eu lieu sous la même étoile de l’ "Harmonica Blues" avec un certain nombre de noms emblématiques comme Muddy Waters, mais nous avons décidé de retouner dans la nuit avec le gang de"Gevarenwinkel". C'était une heureuse rencontre avec ces "Deux Ours" et je suis sur que nous allons nous perdre encore souvent dans les rues de "Vierset-Barse" pour le prochain blues d'up! CU.